search loading

Rastriya Khadya Bank

Category : ,
Publish date : January 18, 2021
Address New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
Contact Name Devendra Parajuli
Time Sun: 8am-5pm , Mon-fri: 8am-9pm , Sat: 8am-8pm
Phone No आजकोआवश्यकतापरिपुर्तिगर्नरभोलिकोभाविपुस्ताहरुकोलागिखाद्यसम्प्रभुत्तासंरक्षणगर्न“पोषिलोआधारकोलागिदिगोकृषिउत्पादनहाम्रोअभियान”भन्नेमुलनाराकासाथराष्ट्रियखाद्यबैंकलि.स्थापनागरिएकोहो।दुईअर्बरकमबाटशुरुवातगरीउत्पादनरव्यापारमुलककार्यगर्नेगरीकेन्द्रीयकार्यालयकाठमाडौंमारसातवटैप्रदेशमाप्रदेशकार्यालय,७७जिल्लामा,जिल्लाकार्यालयरआवश्यकताअनुसारस्थानीयनिकायहरुमाकार्यालयहरुस्थापनागर्नेगरीराज्यलेपरिकल्पनागरेकोसम्बृद्धनेपालबनाउनयसराष्ट्रियखाद्यबैंकलि.कोस्थापनासँगैआवश्यकज्ञान,सिप,विउ,बिजन,मलजल,दक्षजनशक्ति,विशेषज्ञबैज्ञानिकलगायतकाविज्ञहरुकोसहभागीतामायोबैंकआफ्नोकार्यमाजुटेकोहो।उद्देश्यः१.राष्ट्रियखाद्यबैंकआफैलेखाद्यान्न,गेडागुडी(दलहन),हरियोतरकारीहरु,फलपूmलहरु,केरा,दहिदुध,माछा,मासु,अण्डा,जडिबुटी,चिया,कफी,उखुलगायतकाखानेकुराहरुउत्पादनगर्ने।२.राष्ट्रियखाद्यबैंकलेआफ्नैमाध्यमबाटअध्ययनरअनुसन्धानगर्नेछ।रैथानेजिन(पुरानाबालीनालीकोविउविजन)सम्बन्धीखोजतलासगर्नेछ।आधुनिकताअनुसारथोरैठाउँमाधेरैकसरीउत्पादनगर्नसकिन्छभनेरअध्यायरअनुसन्धानगरिनुकासाथैप्याटेन्टराइटकोबारेमाकस्तोअवस्थाछ।सबैकुराहरुकोथपअध्ययनरअनुसन्धानगरिनेछ।३.कृषिकार्यमाकामगरिरहेकाकृषिकम्पनीहरुप्रा.लि.,कृषिसहकारीहरु,सरकारीसंघसंस्थाहरु÷गैरसरकारीसंघसंस्थाहरुलगायतकाउत्पादनगर्नेकाममालागेकासंघसंस्थाहरुसँगसहकार्यगरीअझैधेरैउत्पादनगर्ने÷गराउने।४.सरकारीबाझोजग्गाहरु,सामुदायिकवनकाखालीजग्गाहरुगुठीकाजग्गाहरु,खोलाकोछेउकाबगरजग्गाहरु,विद्युतप्राधिकरणकोलाइनमुनिकाखालीजग्गाहरु,विभिन्नसंघसंस्थाहरुकाखालीजग्गाहरुतथाव्यक्तिकाबाझोजग्गाहरुलिजमालिएरउत्पादनकोकामगर्ने।५.उत्पादनकोकाममालागेकाकृषकहरुलाईआवश्यकतापर्नेविउ,मल,कृषिऔजारहरुप्राविधिकज्ञानदिनेरउत्पादितखाद्यवस्तुहरुबैंकलेनैकिनिदिनेग्यारेन्टीलिने।६.दुघ,अण्डा,मासु,माछा,कागती,बेसार,अदुवा,लसुन,प्याज,हरियोतरकारीजस्ताखाद्यसामाग्रस्हरुदेशभित्रैउत्पादनगरीआत्मनिर्भरहुनसकिनेभएकोलेलगत्तैयोकाममालगाउनेरआत्मनिर्भरबनाउनेबिस्तारैअरुखाद्यान्न,तरकारी,फलपूmलहरुमाआत्मनिर्भरहुनेगरीतयारीगरीउत्पादनगर्ने÷गराउने।७.इकोसिस्टमलाईसंरक्षणगर्दै÷वातावरणकोसंरक्षणगरीगुणस्तरयुक्तखाद्यान्न,तरकारीहरु,फलपूmल,माछा,मासु,जडिबुटी,चिया,कफी,अलैचीलगायतकासामाग्रीहरुहाम्रोदेशमाचाहिनेभन्दाबढीउत्पादनगरीविदेशमाबिक्रीवितरणगर्ने।८.राष्ट्रियखाद्यबैंकलेउत्पादनगरेकागुणस्तरयुक्तखाद्यसामाग्रीहरुकोसुरक्षितभण्डारगरीबैंकमार्फतआफ्नैसेल्सडिपोरहोमडेलिभरीहरुभ्(ऋयmmभचअभमार्फतबिक्रीवितरणगर्ने।९.उत्पादनगर्नेकिसान,उपभोक्ता,लगानीगर्नेशेयरसदस्यहरुरराज्यसबैलाईफाइदाहुनेरस्वास्थ्यकरखाद्यान्नप्रमाणितगरीबैंककोल्याबबाटटेस्टगरीबजारमापठाउनेभएकोलेखाद्यबैंककोउत्पादनहरुबाटमानवजीवनमारोगलाग्नबाटसंरक्षणगर्नेहुनालेआमउपभोक्ताकोजनजीवनस्वस्थरहनेछ।हामीलाईबढीभएकोसामाग्रीहरुविदेशमाबेचेरविदेशीमुद्राआर्जनहुनेछ।योबैंककोन्म्एमाठूलोयोगदानरहनेछ।१०.बेरोजगारीकोअवस्थालाईअन्त्यगरीउत्पादन,सुरक्षितभण्डार,बिक्रीवितरणसम्मकार्यगर्नधेरैदक्षतथासामान्य(अदक्ष)स्तरसम्मकाकर्मचारीहरुद्वाराकामगर्नेभएकालेनेपालमासबैभन्दाधेरैरोजगारीसृजनागर्नेसंस्थायोराष्ट्रियखाद्यबैंकलि.लेकृषिरटुरिजमलाईजोड्नेकामगर्नेछ।११.कृषिसम्बन्धीअध्ययनअुनसन्धान(रिसर्च)गर्नेकामलाईखाद्यबैंकलेशुरुदेखिकामगरिरहनेछ।कमलागतमाप्रांगारिकमलउत्पादनगरीफुडन्यूट्रेशनकोबारेमाज्ञानदिलाउने।कुनठाउँमाकेकस्तोखेतीलगाउनसकिन्छ?कसरीथोरैठाउँमाधेरैउत्पादनगर्नसकिन्छ?हाम्रोरैथानेबिउबिजनहरुकसरीलोपभए?खोजीगरिनेछ।१२.योखाद्यबैंकलेसामाजिकउत्तरदायित्वप्रवाहगरीविभिन्नसामाजिककार्यहरुगर्नेछ।गरिबनिमुखाजनताहरुलाईविभिन्नकार्यक्रमअन्तरगतसहयोगहुनेछ।खाद्यबैंकलेनेपालसरकारसँगसहकार्यगरीनेपालजनताहरुखाननपाएरमर्नुनपरोसभनेरगतिविधिहरुसन्चालनगरिनेछ।१३.राष्ट्रियखाद्यबैंककोउद्देश्यअनुसारकृषिपेशालाईमर्यादितरसम्मानितगर्ने।उत्पादन,सुरक्षितभण्डार,बिक्रीबितरण,अध्ययनअनुसन्धानलगायतखाद्यान्नबाटदेशलाईआत्मनिर्भरबनाउनेमहानअभियानमासहभागीभैअगाडिबढौं।
Email [email protected]
Website https://rastriyakhadyabank.com/